ویژگی چوب اشباع شده

1397/3/7

ویژگی چوب اشباع شده

ویژگی های عمومی: اشباع چوب اشباع ، مقاومت آن را در مقابل حمله قارچ ها، حشرات مخرب چوب و به ویژه موریانه ها و عوامل محیطی افزایش می دهد. به عبارت دیگر، اشباع صحیح قطعات چوبی، دوام و پایداری آنها را ده ها برابر کرده و بدین ترتیب موجب صرفه جویی صدها هزار متر مکعب چوب و جلوگیری از قطع درختان در هزاران هکتار جنگل تجارتی و صنعتی می شود.

نام نویسنده سایت چوب
مقالات مرتبط